พลังปัญญา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา “คน”

 

ให้ตื่นรู้และคิดใหม่ อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีคุณธรรมและแบ่งปันสู่สังคม ที่นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่สมดุล (พอเพียง) 

จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างปัญญา สร้างรายได้ สร้างความสุขให้กับตนเองและสังคมโดยมีเครื่องมือการตัดสินใจในการดำเนินชีวิต ตามหลักการ “ง่าย” “ไว” “ใหม่” “ใหญ่” “ยั่งยืน” และ “มีความสุข” ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติในการใช้ชีวิตจริงอย่างสม่ำเสมอให้ถึงซึ่ง “การพัฒนา อย่างสมดุล และ ยั่งยืน”

โครงการพลังปัญญาถูกริเริ่มขึ้นมาโดยห้าภาคี ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา, กองทัพบก, เอสซีจี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหอการค้าไทย 

เพื่อมุ่งเน้นการสร้างปัญญาให้กับผู้นำชุมชน เกิดปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดให้ทันสมัย คิดนอกกรอบ มีความคิดที่สอดคล้องกับหลักเหตุและผล หลักการทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาของตนเองได้ตรงกับปัญหาที่แท้จริง เป็นรูปธรรมและต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่สมดุล ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนของชีวิต

สนับสนุนโครงการพลังปัญญาโดย