ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับ

ประกาศนียบัตร ระดับที่ 1 ประจำปี 2560

 

ภาคอีสาน

 

ภาคเหนือ

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับ

ประกาศนียบัตร ระดับที่ 2 ประจำปี 2560

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ภาคเหนือ

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้ได้รับ

ประกาศนียบัตร ระดับที่ 3 ประจำปี 2560

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร

โครงการพลังปัญญา ประจำปี 2559

ระดับ 1 และ ระดับ 2 

หลักสูตรชุมชนแห่งความสุขด้วยศาสตร์พระราชา

หลังแห่งความสามัคคี

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับ 1

ระดับ 2

 

ภาคเหนือ

ระดับ 1

ระดับ 2

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพลังปัญญา

ระดับ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

 

ภาคเหนือ ระดับ 1 : เชียงราย  พิษณุโลก

ภาคเหนือ ระดับ 2 : เชียงราย  พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ 1 : ขอนแก่น  นครพนม

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ 2 : ขอนแก่น  นครพนม