พิธีเชิดชูเกียรติพลังปัญญา

ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับ ๑ และระดับ ๒ 

ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 

บรรยากาศการรับใบประกาศนียบัตรประจำปี 2559

บรรยากาศการรับใบประกาศนียบัตรประจำปี 2559

บรรยากาศการรับใบประกาศนียบัตรประจำปี 2559

บรรยากาศการรับใบประกาศนียบัตรประจำปี 2559

บรรยากาศการรับใบประกาศนียบัตรประจำปี 2559

บรรยากาศการรับใบประกาศนียบัตรประจำปี 2559

บรรยากาศการรับใบประกาศนียบัตรประจำปี 2559

บรรยากาศการรับใบประกาศนียบัตรประจำปี 2559