การลงพื้นที่เพื่องานสื่อสารการตลาด การขาย และ CRM 

จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 มกราคม 2561

 

 

บรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่องานสื่อสารการตลาด การขาย และ CRM

บรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่องานสื่อสารการตลาด การขาย และ CRM

บรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่องานสื่อสารการตลาด การขาย และ CRM

บรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่องานสื่อสารการตลาด การขาย และ CRM

บรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่องานสื่อสารการตลาด การขาย และ CRM

บรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่องานสื่อสารการตลาด การขาย และ CRM

บรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่องานสื่อสารการตลาด การขาย และ CRM

บรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่องานสื่อสารการตลาด การขาย และ CRM

บรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่องานสื่อสารการตลาด การขาย และ CRM

บรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่องานสื่อสารการตลาด การขาย และ CRM

บรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่องานสื่อสารการตลาด การขาย และ CRM