โครงการ “พลังปัญญา (POWER OF WISDOM)” 

“เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา” 

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน และผู้นำชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อความสุขสมดุลอย่างยั่งยืน

  หลักการและเหตุผล

  มูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมกับ เอสซีจี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หอการค้าไทย และกองทัพบก จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนสู่ความสุขที่ยั่งยืน  ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบผ่านความรู้ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางปัญญาเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของชีวิต  เพื่อให้ผู้นำชุมชนต้นแบบเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดให้ทันสมัย  เกิดการคิดนอกกรอบ  มีความคิดที่สอดคล้องกับหลักเหตุและผล หลักการทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  สามารถนำองค์ความรู้รวมทั้งแนวทางบริหารจัดการทางปัญญาที่ได้เรียนรู้ นำกลับไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ พร้อมนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ให้คนในชุมชนถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนอื่นๆ จนเกิดเป็นชุมชนเข็มแข็งที่พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเกิดการขยายเครือข่ายองค์ความรู้ดังกล่าวไปทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

  วัตถุประสงค์

  ความตั้งใจของโครงการพลังปัญญา

  พัฒนา....ใคร

  พัฒนา...และเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

  เพื่อ...อะไร

  เพื่อ...ให้พ้นจากภาวะความยากจน หลุดพ้นจากกรอบความคิดเดิม ๆ ที่ทำเท่าไหร่ ก็ไม่พ้นจากปัญหาซ้ำซาก อาทิ ผลผลิตล้นตลาด ราคาพืชผลตกต่ำ  พึ่งตัวเองไม่ได้ สุดท้าย ต้องไปเป็นหนี้  ทุกข์ทนวนเวียนอยู่อย่างนี้

  ด้วยวิธีการ...อย่างไร

  ด้วยการ... “เปลี่ยนวิธีคิด” ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ โดยใช้ “ศาสตร์พระราชา” ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานกับหลักการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เรียนรู้นวัตกรรมต่าง ๆ การขายสินค้า และการตลาด ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเห็นผลความเปลี่ยนแปลงชัดเจนจากผู้นำพลังปัญญาที่ผ่านการอบรมมาแล้ว 

  พลังปัญญา...สอนอะไร

  พลังปัญญา แบ่งการอบรม เป็น 3 ระดับ

  ระดับ 1 :   ชีวิตสมดุลด้วยศาสตร์พระราชา

  เป้าหมาย คือ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเอง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา                

  ระดับ 2 :   ชุมชนแห่งความสุข

  เป้าหมาย คือ สร้างผู้ชุมชนและเครือข่าย ในระดับตำบลและอำเภอ เน้นการเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกัน

  ระดับ 3 :   โลกแห่งความสมดุลและยั่งยืน

  เป้าหมาย คือ สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนในระดับจังหวัด, ประเทศ และเตรียมพร้อมสานเครือข่ายในระดับสากล 

  ผู้อำนวยการสอน

  รศ.ดร.เฉลิมพล เกิดมณี (อ.ป๋อง)

  นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติหลายสิบรางวัล และเป็นที่รู้จักกันดีในนามนักวิทยาศาสตร์จิตวิทยาการตลาดและเทคโนโลยี

  ดร.พีระพงษ์ กลิ่นลออ (อ.รี่)

  อาจารย์ด้านการตลาดชื่อดัง ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การสื่อสาร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้รับรางวัลจากโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ของสำนักงาน กปร.

  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๑ 

        ๑. ขอเพียงเป็นคนไทย อายุ ๒๐ ปี เป็นต้นไป อาชีพใดก็ได้ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

            (ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านชุมชน เช่น เป็นผู้นำกลุ่ม..ในหมู่บ้าน เป็นต้น 

            จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

        ๒. สามารถเข้ารับการอบรมได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของการอบรมทั้งหมด

        ๓. ทุกท่านที่สมัคร จะต้องผ่านการทดสอบ เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการอีกครั้งหนึ่ง

  คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๒

        ๑. ผู้เรียนระดับ ๑ ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ จะได้เข้าอบรมระดับ ๒

        ๒. สำหรับผู้เรียนระดับ ๑ แต่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์หากต้องการจะเข้ารับการอบรม

            ระดับ ๒ จะต้องสอบคัดเลือกอีกครั้ง ถ้าผ่านก็จะได้รับเรียนระดับ ๒ ต่อไป

  คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๓

        ๑. ผู้เรียนระดับ ๒ ที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ จะได้เข้าอบรมระดับ ๓

        ๒. สำหรับผู้เรียนระดับ ๒ แต่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ หากต้องการจะเข้ารับการอบรมระดับ ๓

         จะต้องสอบคัดเลือกอีกครั้ง ถ้าผ่านก็จะได้รับเรียนระดับ ๓ ต่อไป

  จำนวนผู้เข้าอบรม

  รวมทั้งสิ้น  300 คน ในการอบรมครั้งแรก และจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านจากการอบรมในแต่ละครั้ง โดยเหลือจำนวนสุดท้าย 200 คน (รวมทั้ง 2 ภาค) เพื่อเข้ารับวุฒิบัตรในงานเชิดชูเกียรติผู้ผ่านการอบรม

  ค่าใช้จ่ายในการอบรม

  ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ มีอุปกรณ์การศึกษาจัดเตรียมไว้ให้ และทุกท่านที่ผ่านการอบรมตามโครงการกำหนด จะได้รับวุฒิบัตรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการอบรมสำหรับใช้ถ่ายทอดสู่ชุมชน 

    

  ตารางปฏิทินระดับ2

        จังหวัด      M1    M2  M3   M4           M5 (ใหม่)            ดูงาน        งานพิธีเชิดชูเกียรติ  

  เชียงราย

  (โรงแรมคงการ์เด้น เชียงราย)

  6-8 มี.ค.60

  3-5 พ.ค.60

   

  17-21 มิ.ย.60

  ดูงาน / มอบทุน

  ภาคเหนือ 

   

   13-14 ก.ค.60

  10-11 ต.ค 60

  30 พ.ย-6 ธ.ค 60

  11-14 ธ.ค.60

  กรุงเทพฯ   

  พิษณุโลก

  (โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว พิษณุโลก)

  11-13 มี.ค.60

  6-8 พ.ค.60

  16-17 ก.ค.60  13-14 ต.ค 60

  ขอนแก่น

  (โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติค โฮเท็ล ขอนแก่น )

  3-5 เม.ย.60

  17-18 พ.ค.60

   

  19-23 มิ.ย.60

  ดูงาน / มอบทุน

  ภาคอีสาน

   
  20-21 ก.ค.60  17-18 ต.ค 60

  นครพนม

  (โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม)

  6-8 เม.ย.60 20-22 พ.ค.60 23-24ต ก.ค.60

  20-21 ต.ค 60

  ตารางประกอบการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

   

  ตารางปฏิทินระดับ3

        จังหวัด      M1    M2 M3                   M4           M5              ดูงาน        งานพิธีเชิดชูเกียรติ  

  กรุงเทพฯ - นครนายก

  24-27 ก.พ.60

   

   

   

   

  -

   11-14 ธ.ค.60

  กรุงเทพฯ

  ชุมพร - เพชรบุรี

   

  21-25 เม.ย.60

       

  เชียงราย-เชียงใหม่

   

   

  25-29พ.ค.60    

  อุดรธานี

         27-30 ก.ค.60  

  กระบี่-สุราษฎธานี

         

   2-8 ต.ค.60

  ตารางประกอบการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**